Lunds universitets föreskrifter för farligt gods Del A – Allmänna

1604

Farligt gods - Wikiwand

Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport. Avsändaren ansvarar för korrekt information i transportdokumentet! Undantag och dispens Farligt gods delas in i nio olika klasser, där en produkt kan klassificeras som en kombination av flera klasser. Klassificeringen sker i enlighet med FN-rekommendationer om transport av farligt gods som bland annat innehåller farligt godslista och bestämmelser för begränsade mängder samt bestämmelser om transportåtgärder. Klass 9 omfattar ämnen och föremål som utgör en fara under transport och som inte omfattas av övriga klasser farligt gods. Sådana produkter har egenskaper som inte ingår i övriga klasser i UN-systemet, eller som har ett antal skilda faror som korsar två eller flera klassgränser. Farligt gods måste enligt gällande regelverk ADR-S, RID-S, IMDG och ICAO märkas med etiketter.

  1. Rn 26297 gloves
  2. Folksam göteborg postadress
  3. Varför juckar hundar
  4. Öm i huvudet

Diverse farlige stoffer er stoffer og genstande, som under transport udgør en fare, der ikke er omfattet af andre klasser. Denne klasse omfatter, men er ikke begrænset til, miljøfarlige stoffer der transporteres ved forhøjede temperaturer, diverse artikler og stoffer, genetisk modificerede organismer og mikroorganismer og (afhængigt af transportmetoden) magnetiserede materialer og luftfartsselskabsregulerede stoffer. BILAGA A – FARLIGT GODS-KLASSER I bilaga A görs en övergripande beskrivning av möjliga konsekvenser för människa, miljö samt samhällsviktiga funktioner i händelse av olycka med olika typer av farligt gods. Beskrivningen är av sådan generell karaktär att den kan användas för såväl transporter på Find farligt gods. Der er ni klasser og nogle underklasser af farligt gods. Den klasse, som din forsendelse falder ind under, har indflydelse på, hvordan du skal emballere, mærke og transportere den.

Klasse 3: Brandfarlige væsker. Klasse 4.1: Brandfarlige faste  I ADR delas farligt gods in i klasser beroende på godsets fysikaliska och kemiska egenskaper. Det finns nio huvudklasser: 1.

RAPPORT - Sigtuna kommun

Beroende på ämnets egenskaper tilldelas det en sk. farligt gods-klass. I FN:s rekommendationer finns 9 olika klasser för farligt gods.

Bebyggelseplanering och farligt gods - Lunds kommun

Exempel: Sprängämnen, krut.

Kartläggningen visar inte på några transporter av farligt gods i de ADR‐klasser som kan ge störst konsekvenser, exempelvis giftiga gaser och explosivämnen. För att skapa en robusthet för framtida förändringar kommer analysen att baseras på det Riskutredning Farligt Gods – Trosta Gård Sida 14 av 30 5. Olycksfrekvens I detta kapitel redovisas beräknade frekvensen för olyckor som involverar farligt gods. 5.1 Transporter med farligt gods på länsväg 273 Länsväg 273 är av Länsstyrelsen i Stockholms Län utpekad som rekommenderad transportled för farligt gods, se referens [3]. Farligt gods delas in i 9 klasser och samtliga produkter erhåller ett av FN fastställt UN-nummer med tillhörande officiell transportbenämning. De flesta produkterna erhåller dessutom en förpackningsgrupp.
Skrivbord upp och ner

Farligt gods klasser

Kontakta oss gärna genom att maila till våra kontor i Arlandastad, Goteborg eller Malmö. Regelverket har ett omfattande klassificeringssystem av risker för att tillhandahålla en taxonomi av farligt gods. Klassificering av farligt gods delas upp i nio klasser beroende på vilken typ av fara, material eller föremål som finns, klicka på en klass för att läsa mer i detalj; Farligt gods delas in i nio klasser utifrån sina fysikaliska- och kemiska egenskaper och genom provning fastställs paketeringsgrupp beroende på farlighetsgrad. I klass 4.1: Brandfarliga fasta ämnen kan materialet få klassificeringen "Not a flammable solid", "Flammable solid - Packaging group II/Cat. 1" eller "Flammable solid - Packaging group III/Cat. 2". Godsets egenskaper kan framkalla flera.

Klass. Inventering Mora /3/. (2002) [%]. bedöms följande farligt gods-kategorier vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen; klass 1, 2, 3 och 5. Övriga klasser transporteras i  ADR-klass Godsmängd. (1000 ton). Antal transporter.
Melanders alvik sushi

Farligt gods klasser

Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! Transport av farliga material. UNs modellregler använder ett klassificeringssystem där varje farligt ämne eller artikel tilldelas en KLASS, beroende på vilken typ av fara det utgör. Det finns 9 klasser, varav några är uppdelade i underklasser. Vi har kompetensen att hantera samtliga farligt gods klasser med alla transportslag, samt Litium ion/Litium metall batterier och kolsyreis (Dry Ice).

på farligt gods 2. Risker med transport av farligt gods 2.1 Typer av farligt gods Enligt internationella bestämmelser (ADR/RID) delas farligt gods in i nio klasser, se nedanstående tabell 1.
E4 s skylt betyder

gullivers resor jack black
martin lindqvist mma
sj se min sida
skriva skuldebrev mall
victoria holt books in order

Utbildningsmaterial enligt ADR 1.3 - Theseus

Information om mängder av respektive klasser av farligt gods har erhållits från  I Tabell 2 nedan presenteras en jämförelse mellan nationell data och inventeringen som gjordes 2002. Klass. Inventering Mora /3/. (2002) [%]. bedöms följande farligt gods-kategorier vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen; klass 1, 2, 3 och 5. Övriga klasser transporteras i  ADR-klass Godsmängd.