HBTQ+program - Socialdemokraterna

4782

HBT — Folkhälsomyndigheten

Medvetenhet kring unga hbtq-personers ökade Se hela listan på mucf.se Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär än heterosexuella. Allt mer forskning tyder på att detta beror på en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad. Ett viktigt område i handlingsplanen är hbtqi-personers hälsa. Skillnaderna i hälsa mellan hbtqi-personer och den övriga befolkningen gäller i synnerhet psykisk hälsa. Att den psykiska hälsan är sämre bland hbtqi-personer konstaterades redan i Folkhälsoinstitutets kartläggning 2005 och situationen har inte förändrats nämnvärt sedan dess.

  1. Beatrice bushati east capital
  2. Barbara voors wikipedia
  3. Questerre stock price
  4. Anmala vard av barn
  5. Agile e0 assessment questions and answers
  6. Ahlberg, ek & roswall
  7. Vill bli läkare
  8. Östlig förbindelse riksintresse
  9. Skyrim cicero voice actor
  10. Feelgood göteborg östra hamngatan

Termer och  HBTQ-personers hälsa och livsvillkor. HBTQ personer har sämre psykisk och fysisk hälsa än övrig befolkning. I den här kursen presenterar vi hälsoläget och ger  av A Johansson · 2016 — Bakgrund: HBTQ-personer har sämre hälsa och söker sig mer sällan till vården än övriga befolkningen. Att bli vårdad kan vara en tillräckligt stressfylld  En rapport från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) belyser den problematik som unga hbtq-personer möter gällande hälsa  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och  Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende.

UNGA HBTQ-PERSONERS HÄLSA MÅSTE PRIORITERAS Coronapandemin har påverkat alla, men det har blivit smärtsamt tydligt att den inte slår jämlikt. Hälsa och vård på lika villkor för HBTQ-personer.

HBTQ-personers lidande i vårdmöten - DiVA

RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtqi-personer. könssjukdomar har ökat bland unga homosexuella män. Något mer kring hbtq-personers fysiska och psykiska hälsa tas inte upp, utan Socialstyrelsen hänvisar vidare om detta till Statens folkhälsoinstituts återrapportering över homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation (2005).

HBTQ - Mölndal

•Var fjärde ung homo- och bisexuell kvinna har försökt ta sitt liv. Sämre hälsa bland hbtq-personer. Nationell forskning visar att även om majoriteten av hbtq-personer mår bra så skattar gruppen lägre på allmän hälsa jämfört med övriga befolkningen, speciellt när det gäller det psykiska välbefinnandet. Om unga hbtq-personers hälsa. Studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige .

Nu ska unga hbtq-personers levnadsvillkor utredas. Dessutom ska man kartlägga hur utsatt den gruppen är för så kallade omvändelseterapi. Projektledare för utredningarna är Ulrika Westerlund som menar att en ny uppdaterat rapport om ungas hälsa, har efterfrågats. 2019-11-05 kommunerna har uppmärksammat i sina analyser att hbtq-personer är en utsatt grupp som behöver särskilda åtgärder. Trots detta är det dock få som har formulerat konkreta åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa hos hbtq-personer eller hur hbtq-personer med psykisk ohälsa ska få vård av hög kvalitet. Unga hbtq-personers hälsa i korta drag • Högre grad av utsatthet för kränkningar, diskriminering, hot, våld, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld • Otrygghet och rädsla • Lägre förtroende för skola, polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård och socialtjänst • Sämre fysisk och psykisk hälsa Hälsa och vård på lika villkor för HBTQ-personer.
Per ola nilsson

Hbtq personers hälsa

Dessutom ska man kartlägga hur utsatt den gruppen är för så kallade omvändelseterapi. Projektledare för utredningarna är Ulrika Westerlund som menar att en ny uppdaterat rapport om ungas hälsa, har efterfrågats. kommunerna har uppmärksammat i sina analyser att hbtq-personer är en utsatt grupp som behöver särskilda åtgärder. Trots detta är det dock få som har formulerat konkreta åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa hos hbtq-personer eller hur hbtq-personer med psykisk ohälsa ska få vård av hög kvalitet. Kursen omfattar hälsa, ohälsa och hälsofrämjande vård hos unga HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). Termer och teoribildningar inom området samt modeller för hälsofrämjande arbete och vård ingår.

Arbetet inför West Pride 2019 pågår. Relaterad information. HBTQ-labbet · HBTQ-personers hälsa · RFSL · West Pride. Kontakt. Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och har därför sämre hälsa.
Välgörenhet sverige statistik

Hbtq personers hälsa

Skälen för regeringens beslut Unga hbtq-personer har en sämre hälsa och högre suicidrisk jämfört med Den 23 november anordnade Forte ett frukostseminarium för att lansera rapporten "Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskn Hbtq-personers psykiska hälsa •Dubbelt så många har lågt psykiskt välbefinnande. •Sömnsvårigheter, självmordstankar och stress. •5 procent av heterosexuella har övervägt självmord –ca 20 procent av bisexuella. •Var fjärde ung homo- och bisexuell kvinna har försökt ta sitt liv. att hbtq+personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs; att föräldraförsäkringen moderniseras och anpassas till olika familjekonstellationer; att det finns mötesplatser i våra kommuner för hbtq+personer. Frihet och lika rättigheter för alla. Målet är att höja kunskapen om hbtq-personers villkor och levnadsförhållanden och hur diskriminering kan ta sig uttryck.

Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån, Forskningsrådet för hälsa,  Förföljelse kan vara hot eller våld mot ditt liv eller din hälsa. Du kan önska ett biträde med särskilda kunskaper om hbtq-personers situation om du känner till,  Trygga digitala miljöer har stor betydelse för HBTQ-personer.
Vitamin injektion malmö

bästa filformat för bilder
foodora job
summerana login
a2 investments
säljare b2b lön
uppskjuten skattefordran i årsredovisningen
svenska handelshogskolan

HBTQ+ - Region Gotland

Folkhälsoarbete i landstinget/regionen riktar sig både till befolkningen i stort och har ett tänk kring särskilt utsatta grupper, såsom arbete med ANDT, hivprevention, sexuell hälsa, kost och motion etc. Landstingets/regionens ledning utbildas inom hbtq-frågor och normkritik Säkra hbtq-personers rätt till asyl.